Wersje językowe
Masz pytania, chcesz umówić wizytę? ZADZWOŃ

22 123 55 50 lub 570 250 251

Wszystkie badania podczas jednej wizyty

Wszystkie badania wraz z konsultacją okulistyczną, wchodzące w skład pakietów diagnostycznych  wykonasz podczas jednej wizyty w Instytucie Oka!

TEST AMSLERA

 

Prosty test, który wykrywa poważne choroby siatkówki i plamki żółtej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ( „RODO”), Posso Sp. z o.o. informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Posso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 702810, prowadząca zakład leczniczy pod marką „Instytut Oka” pod adresem: al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa (dalej zwana „Posso”);
2) Posso wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem Pani/Pan może się kontaktować w następujący sposób: a) listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Posso Sp. z o.o., al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, b) na adres e-mail: iod2@instytutoka.pl;
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji celów udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. w szczególności:
a) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w celu profilaktyki zdrowotnej;
b) na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy – w celu medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy;
c) na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w celu diagnozy medycznej i leczenia;
d) na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;
4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji celów innych niż zdrowotne, tj. w szczególności:
e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO – w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością;
f) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz wystawiania rachunków i faktur za wykonane usługi;
g) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli wyraziła Pani / Pan zgodę na komunikację marketingową dotyczącą Posso, Pani / Pana dane mogą być wykorzystywane w celu kierowania do Pani / Pana informacji o ofertach, towarach, usługach, promocjach lub wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem danych w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci placówek współpracujących z Administratorem danych;
b) dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, z którymi współpracuje Administrator, w tym m. in. dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym;
c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i prawne oraz usługi związane z zatrudnieniem pracowników;
d) innym podmiotom, z którymi Posso sp. z o.o. zawarła umowy powierzania przetwarzania danych osobowych.
6) Pani/Pana dane obecnie nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przyszłości Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej jedynie na podstawie stosownej umowy pomiędzy Administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
Dane służące do celów dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli Pani/Pan wyraziła zgodę na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;
d) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;
e) przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tylko jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi ustawowe nałożone na Administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
10) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

ZBADAJ WZROK DZIECKA

Zapobiegaj problemom w nauce - zamów kompleksowe badanie ortooptyczne dla swojego dziecka

JASKRA - czy Ci grozi?

 

Co drugi Polak nie wie, że choruje na jaskrę. Jaskra dotyka także ludzi młodych - zbadaj oczy!

Uczucie piasku pod powiekami?

 

Jeśli masz uczucie piasku pod powiekami lub Twoje oczy są podrażnione, łzawią i szczypią - sprawdź czy nie masz ZSO

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl